انتخاب فلنچ

گستره وسیعی از فلنچ ها با توجه به شکل ،جنس و پوشش روی فلنچ قابل عرضه می باشد که تعدادی از آنها در شکل زیر آمده است.

البته استفاده از دو نوع فلنچ متفاوت هم برای یک لرزه گیر امکان پذیر است و در صورت سفارش قابل ابتیاع  می باشد.

دیگر اشکال خاص هم با توجه به سفارش مشتری مطابق نقشه مورد نظر قابل ساخت است.

FLANGE CHOICE

For the choice of flanges a great variety if combinations concerning geometries, materials and coatings is available.

Also two different flange types on one compensator are possible.

On the following pages are the most common type and dimensions listed.

Special types are available upon request.

جدول مشخصات