لرزه گیرهای لاستیکی – مارک سفید

لرزه گیرهای لاستیکی این گروه برای مواد خوراکی از قبیل روغن و چربی و کلیه مواد خوراکی مناسب می باشد. و برای آب آشامیدنی مناسب نمی باشد. این نوع لرزه گیرها مناسب درجه حرارت حداقلC20-  تا حداکثرC90می باشند. از نظرالکتریکی …

لرزه گیرهای لاستیکی – مارک سبز

لرزه گیرهای لاستیکی این گروه برای محلولهای اسیدی،بازی،آب دریا ،مواد بسیار خورنده و کلیه مواد شیمیایی مناسب می باشند. این گروه از لرزه گیرها همچنین برای هوای فشرده ای که حاوی  روغن نیز باشند تا درجه حرارت حداکثر ۹۰ c…

لرزه گیرهای لاستیکی – مارک قهوه ای

لرزه گیرهای لاستیکی این گروه با طراحی و مزایایی که دارند مناسب برای محصولاتی بابیس نفتی، سوختهای اتانولی،همچنین گاز شهری و گاز طبیعی به غیر از گاز مایع مناسب می باشند. این نوع لرزه گیرها مناسب برای درجه حرارت حداقل…