انتخاب فلنچ

گستره وسیعی از فلنچ ها با توجه به شکل ،جنس و پوشش روی فلنچ قابل عرضه می باشد که تعدادی از آنها در شکل زیر آمده است. البته استفاده از دو نوع فلنچ متفاوت هم برای یک لرزه گیر امکان…